วันศุกร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2551

Quiz #2 TPS

**** จงยกตัวอย่างการใช้งานระบบ TPS มา 1 ระบบ อธิบายให้ละเอียดถึงกระบวนการทำงาน และ ข้อมูลที่เกิดขึ้นในระบบ

***** กลุ่มละไม่เกิน 6 คน กำหนดส่งไม่เกิน วันที่ 20 กค. 2551 ***

(ผมไป post ผิดไว้ที่ http://krirk123.blogspot.com ขอโทษที่สร้างความสับสนเล็กๆ)

วันอาทิตย์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2551

Quiz #1 กรณีศึกษา Sarah Morris

กรณีศึกษา Sarah Morris

Sarah Morris เป็นผู้ให้บริการจัดการสัมมนา และให้คำปรึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารก่อนจับงานนี้ เธอทำงานเป็นนักจิตวิทยา มาหลายปี บ่อยครั้งที่เธอถูกขอร้องให้ทำ presentation เรื่องการจูงใจและเรื่องอื่น ๆ Sarah เป็นนักพูดที่มีพรสวรรค์ และพบว่าตัวเองพูดเก่งกว่าจะทำหน้าที่ให้คำปรึกษาจากนั้นเธอจึงพลิกผันตัวเองมาเป็นนักพูดมืออาชีพหลังจากพูดแล้ว หลายครั้งที่ผู้ฟังได้มาขอคำปรึกษาเพิ่มเติม
เธอจึงเพิ่มบริการด้านการให้คำปรึกษาด้วยเธอหาลูกค้าด้วยการส่งจดหมาย ลงโฆษณาและติดต่อผ่านสมาคมวิชาชีพ สำหรับการส่งจดหมาย เธอจะมีชื่อ ที่อยู่ของผู้เข้าร่วมสัมมนาครั้งก่อน และบางครั้งก็ขอซื้อรายชื่อ–ที่อยู่ maillist Sarah สร้างชื่อด้วยการไปบรรยายตามสมาคมวิชาชีพต่างๆ หลังจากฟังเธอบรรยายเสร็จผู้ร่วมสัมมนา มักจะมาขอคำปรึกษาเพิ่มเติม จริง ๆแล้วเธอแทบไม่ต้องทำการตลาดรูปแบบอื่นเลย
Sarahจ้างคนมาช่วยทำงานธุรการเช่นรับโทรศัพท์ตอบคำถามต่างๆเก็บข้อมูลด้านธุรกิจจัดพิมพ์เอกสารสำหรับการสัมมนาจองห้องที่จะใช้สำหรับการสัมมนาตามโรงแรม และเตรียมเรื่องการเดินทาง นอกจากนี้ยังช่วยเตรียมและส่งเอกสารทางไปรษณีย์อีกด้วย
คำถามกลุ่มที่ 1 เป็นบัญชีคำถามที่เธอและผู้ช่วยจะต้องตอบเพื่อทำธุรกิจคำถามเกี่ยวกับการทำงานวันต่อวันเป็นคำถามที่ถูกถามมากที่สุดในTransaction processing system คำถามเกี่ยวกับการบริหารจัดการตอบโดยใช้management information system คำถามเกี่ยวกับยุทธศาสตร์จะนำ Decision support system มาช่วย
คำถามเหล่านี้จะถูกจัดแยกประเภทตาม ”โครงสร้าง” กลุ่มแรกอาจจะตอบได้โดยหาข้อมูลในแฟ้มเป็นคำถามที่มีโครงสร้างเด่นชัด กลุ่มที่ 2 จะตอบได้ต้องมีการประมวลข้อมูลก่อน มีความเป็นโครงสร้างน้อยลง ส่วนคำถามกลุ่มที่ 3 เช่นถามว่าเราจะปรับราคาขึ้นดีไหม? เป็นคำถามเชิงปริมาณน้อยกว่า2กลุ่มแรกมีการวิเคราะห์ข้อมูลช่วยได้ แต่จะต้องมีการพิจารณาไตร่ตรองร่วมด้วยเพราะเป็นคำถามกึ่งโครงสร้าง และคำถามอีกกลุ่มหนึ่งเป็นคำถามที่ไม่เป็นโครงสร้างอย่างมาก อาจจะไม่ต้องอาศัยข้อมูล แต่ขึ้นกับ อารมณ์ความรู้สึก ความเชื่อ และทัศนคติของ Sarah
มันจะง่ายกว่า ถ้าจะจัดระบบ information system เพื่อที่จะตอบคำถามต่าง ๆ โดยเฉพาะคำถามกลุ่มแรก ส่วนกลุ่มที่ 3จะต้องมีการชั่งน้ำหนักระหว่าง วัตถุประสงค์ การวิเคราะห์ในเชิงมานุษยวิทยา สถานการณ์เช่นนี้ไม่ต่างจากธุรกิจทั่ว ๆไป


**** จากกรณีศึกษา ข้างต้น ให้นักศึกษาใช้ความรู้ที่เรียนมา โดยนำ Software ในกลุ่มหลัก 3 กลุ่ม (Comunication , Analyst , Tracking and Monitoring ) มาวิเคราะห์ว่ากรณีข้างต้น

1. จะนำ Software กลุ่มไหนและSoftware อะไร มาช่วยในการบริหารจัดการ ขอให้ปรึกษากันในกลุ่มสามารถจินตนาการนอกเหนือจากเนื้อหาที่ปรากฎได้ตามต้องการแต่ให้อยู่ในบริบทเดียวกัน

2.ลองพิจารณาคำถามที่เกิดขึ้นในระหว่างการทำงานของ Sarah Morris ว่าคำถามทั้ง 3 ลักษณะ คือ โครงสร้าง,กึ่งโครงสร้าง และ ไม่มีโครงสร้าง มีอะไรบ้าง ยกตัวอย่างมาอย่างละ 1 คำถาม (ให้นึกถึงตัวอย่างบริษัทจัดสัมมนาที่ถกกันในชั้นเรียน)

*** ขอให้สนุกกับงานชิ้นแรก ส่งภายใน วันที่ 13 กค. 2551 นะครับ

ยินดีต้อนรับ

ยินดีต้อนรับสู่ blog วิชา ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
blog นี้จะเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
รวมทั้งเป็นที่ตอบคำถามในการทดสอบย่อย